www.primorski.eu – Nabrežina: kaj in kako s spomenikom?

Jusarski odbor iznesel nekaj pripomb o preureditvenem načrtu osrednjega nabrežinskega trga – Soočenje z Občino se nadaljuje

Spomenik na placu (foto Kroma)

sobota, 26. januarja 2013 | 15:12 |

Spomenik padlim v Nabrežini (arhivski posnetek KROMA)
Komentiraj
Nabrežina: jusarji kritični do Občine
Prihodnost nabrežinskega trga Sv. Roka ali placa, kot mu pravijo Nabrežinci, je zelo pri srcu krajanom. O tem pričajo številni sestanki in srečanja, kako je trg pomemben pa je prišlo do izraza tudi na sinočnji skupščini, ki jo je na sedežu SKD Igo Gruden v Nabrežini sklical krajevni jusarski odbor. Predsednik odbora Walter Pertot je predstavil nekatere probleme, ki so se pojavili v odnosih med jusom in Občino Devin-Nabrežina. Ne gre za nepremostljiva razhajanja, saj je o vseh zadevah mogoče najti skupne točke, kot sta na skupščini podčrtala občinska odbornika Massimo Veronese in Andrej Cunja. Pertot je naštel vrsto pripomb na predhodni načrt, ki so jih zbrali jusarji med lastnimi člani, trgovci in Nabrežinci. Gre za prometno ureditev trga in okolice (zlasti stare vasi), tlakovanje v kamnu (po mnenju jusarjev je zadeva predraga), ureditev parkirišč v bližini in premestitev spomenika padlim. Premestitev za par metrov proti banki in eventuelni zasuk spomenika za 90 stopinj spomenika je tehnično enostavna in sorazmerno poceni zadeva, je pa nujna, če se zelimo izogniti razvrednotenju spomenika v novem kontekstu prenovljenega trga, sta dejala občinska odbornika. Končno odločitev o tem bo Občina sprejela po dodatnem posvetovanju.

Originalen članek: http://www.primorski.eu/stories/trst/209740_nabreina_kaj_in_kako_s_spomenikom/

Več v tiskani izdaji Primorskega dnevnika

Copyright 2013 © DZP doo – PRAE srl – Vse pravice pridržane

Primorski Dnevnik: Načrt za preureditev placa se lahko še nekoliko spremeni


27. Januarja 2013 NABREŽINA Veliko zanimanje domačinov in pozitivno soočenje med Občino ter jusom

Srečanje je privabilo veliko domačinov, saj je tema nabrežinskega trga zelo aktualna in občutena …

Na težko pričakovanem srečanju v polni dvorani kulturnega društva Igo Gruden v Nabrežini je bila v središču pozornosti predvsem preureditev vaškega trga oziroma placa, na katerem naj bi bil v prihodnje po načrtih devinsko-nabrežinske uprave prostor samo za pešce.
Predsednik nabrežinskega jusa Walter Pertot je uvodoma omenil nekatere probleme, ki so se pojavili v odnosih med nabrežinskim jusom in občinsko upravo, izrazil pa je prepričanje, da to niso nepremostljive, pač pa za »fiziološke« težave na začetku neke skupne poti. Z njim je soglašal podžupan Massimo Veronese. Poudaril je, da se je mešana komisija doslej sestala le enkrat, na dnevnem redu prihodnjih sej pa je že več predlogov v zvezi s konkretnimi ukrepi. Nato je podžupan predstavil upravni postopek prenove nabrežinskega placa – glavne predmet srečanja, saj številni domačini načrtu nasprotujejo.
Walter Pertot je naštel vrsto pripomb na predhodni načrt, pomisleke in ugovore so jusarji zbrali med svojimi člani, trgovci in ostalimi vaščani. Vroče teme so prometna ureditev trga in okolice (zlasti stare vasi), dokaj drago tlakovanje v kamnu, ureditev parkirišč v bližini ter preselitev spomenika padlim.
Na ugovore sta odgovarjala odbornik za javna dela Andrej Cunja in arhitekt Danilo Antoni, ki je s Petrom Sternijem sonačrtovalec preureditve. Dejala sta, da je načrt v tej fazi šele predhoden, zato so določene spremembe še možne. Pri tem sta omenila možnost drugačnega tlakovanja, opustitve vodometa (predviden je nad vodnjakom pred knjižnico), spremembo finančne konstrukcije projekta in drugo. Sedanja faza načrtovanja se nanaša na arhitektonsko ureditev placa, zato bo o prometu podrobneje govor kdaj drugič, predlagana ureditev trga pa je dovolj fleksibilna, da dopušča postopno zaporo prometa oziroma prosto vožnjo in parkiranje po trgu, dokler se ne uredijo nova parkirišča v neposredni bližini. Na tem delata tako Občina kot jus, cilj je čimprej urediti parkirišči na območju bivšega župnišča in nekdanjega javnega kopališča.
Premestitev spomenika padlim za nekaj metrov v smeri proti banki in njegov morebitni zasuk za 90 stopinj sta tehnično enostavna in razmeroma poceni ukrepa, po mnenju Cunje in Antonija pa sta tudi nujna, če se želimo izogniti razvrednotenju spomenika v novem kontekstu prenovljenega placa. Končna odločitev mora sloneti na dosežku čimboljšega rezultata bodisi za trg kot za spomenik in o tem je treba trezno razmisliti ter opustiti predsodke, čes da »je vedno bilo tako in tako mora nujno ostati«. Občina bo občanom čim prej dala na razpolago grafični prikaz tega dela trga, da si bo lahko vsakdo predstavljal, kaj pomeni prestaviti spomenik. Debata o tem se bo nadaljevala na prihodnjih srečanjih.
Ureditev stare vasi s sredstvi, ki so na razpolago za prenovo placa, ni mogoča. Denarja je premalo, Občina pa bo na tem nadaljevala z delom in iskala dodatna sredstva pri Deželi ter drugih javnih ustanovah.
V razpravi so sodelovali številni posamezniki, med njimi tudi nekdanji župan Bojan Brezigar, odvetnik Jože Škerk iz Trnovce ter tržaški občinski svetnik in predsednik kontovelskega jusa Stefano Ukmar, ki je govoril o splošnih težavah srenj in jusov na Tržaškem.
Za srečanje, ki je trajalo dobre tri ure, je bil po ocenah organizatorjev značilen konstruktivni duh, večjih polemik baje ni bilo, ugovori in odgovori pa so bili v glavnem argumentirani. Večer je pripomogel k skupni obdelavi zapletene teme preureditve trga in izkazalo se je, da Občina in jus v bistvu zasledujeta iste cilje, pri marsičem pa so njuna stališča enaka. Ustanovi sta se obvezali, da bosta nadaljevali s skupno obravnavo ureditve nabrežinskega placa, seveda v skladu s potrebami občanov.

27.1.2013

Copyright 2013 © DZP doo – PRAE srl – Vse pravice pridržane

Articolo sul Primorski: Collaborazione tra Comune e la ComunellaČlanek na Primorskem: Sodelovanje med Občino in Jusom

Aurisina 4 gennaio 2013 – Sul Primorski Dnevnik è stato pubblicato un’articolo in merito la collaborazione tra il Comune ed il Jus. Si è svolta una tavola rotonda a cui per il Comune ha partecipato il vicesindaco Sig. Massimo Veronese e per conto del Jus il Dott. Walter Pertot. Durante l’incontro i presenti hanno discusso delle questioni attuali in merito i rapporti tra Comune e Jus, inoltre sono state poste le basi per attuare dei progetti in comune.

L’articolo originale è scaricabile dal seguente link:

Primorski 4. januar 2013 – Sodelovanje med Občino in Jusom Nabresina Gemeinde

 

Fonte Primorski dnevnik (© DZP doo – PRAE srl)Nabrežina 4. januarja 2013 – V Nabrežini se je prvič sestala delovna skupina, v kateri sedijo po trije zastopniki domačega jusa in občinske uprave. Omizje, ki deluje v sklopu občinske konzulte jusov in srenj, vodita podžupan Massimo Veronese in predsednik jusarskega odbora Walter Pertot. Na sestanku so pretresli vsa aktualna vprašanja v odnosih med jusarji in Občino Devin-Nabrežino ter postavili temelje za izvedbo nekaterih skupnih projektov.

Preberi si celotni članek:

Primorski 4. januar 2013 – Sodelovanje med Občino in Jusom Nabresina Gemeinde

 

Vir: Primorski dnevnik (© DZP doo – PRAE srl)

Invito a discussione pubblica per riqualificazione Piazza il 25 gennaioVabilo na javno debato za preureditev Placa 25. januarja

INVITO

L’Amministrazione Comunale sta portando avanti il progetto di ristrutturazione della Piazza di Aurisina e provvederà a breve ad emettere il bando di concorso per il progetto definitivo.

Nel predisporre il progetto non ha tenuto conto di alcune considerazioni che si riportano di seguito:

  1. la ristrutturazione del  Borgo storico,  che è strettamente collegata al progetto della Piazza per quanto concerne la problematica delle aree di parcheggio e della viabilità in generale;
  2. la necessità di mobilità dei residenti, degli operatori commerciali e di tutti gli altri interessati, poiché intende chiudere al traffico tuttala Piazza, non prevedendo nuove aree di parcheggio assolutamente indispensabili;
  3. la crisi economica in generale e le restrizioni che al contempo pretende dai cittadini, in quanto intende spendere la maggior parte del denaro pubblico per la pavimentazione e per l’insensato spostamento dell’esistente monumento ai caduti.

A causa dei motivi sopra indicatila JUS-Comunelladi Aurisina Vi invita a partecipare ad un nuovo ed urgente incontro pubblico, che si terrà venerdì 25 gennaio, alle 19.30 nella sala del Circolo culturale “Igo Gruden”, per esprimere il Vostro dissenso e preparare insieme le osservazioni in merito, al fine di evitare decisioni unilaterali da parte dell’’Amministrazione Comunale.

VABILO

Občinska Uprava nadaljuje s projektom preureditve nabrežinskega “Placa“ in bo v kratkem razpisala javni natečaj za dokončni načrt. Pri pripravi projekta pa ni upoštevala nekaterih ugotovitev, ki jih spodaj navajamo:

  1. preureditve Stare vasi, ki je tesno povezana s projektom “Placa”, zlasti glede vprašanja parkirišč in pretoka prometa na splošno;
  2.  vaščanov, trgovskih operaterjev in vseh ostalih zainteresirancev, saj namerava zapreti “Plac” prometu, ne da bi pri tem predvidela novih in neobhodno potrebnih  parkirnih prostorov;
  3. splošne ekonomske krize in varčevalnih ukrepov, ki jih zahteva od vseh nas, saj namerava potrošiti največ javnega denarja ravno za tlakovanje in nesmiselni premik obstoječega spomenika padlim.

Zato Vas JUS “Nabresina Gemeinde” vljudno vabi, da se udeležite novega in nujnega javnega srečanja, ki se bo vršilo  v petek, 25. januarja ob 19.30 v dvorani SKD “Igo Gruden” , kjer boste lahko izrazili Vaše nezadovoljstvo ter izdelali skupne predloge in s tem preprečili enosmerne odločitve Občinske Uprave.

Filmato sulla raccolta legna nella zona “Za Vodico”Video posnetek pobiranja suhljadi “Za Vodico”

12 gennaio 2013 – Alcuni soci della Comunella di Aurisina sono nuovamente andati in azione nella zona vicina ad Aurisina, conosciuta come “Za Vodico”. Questa volta abbiamo documentato il lavoro con un filmato.

 

 

12 Januar 2013 – Nekateri člani nabrežinskega jusa so ponovno šli v akcijo za pobiranje suhljadi, tokrat smo posel dokumentirali s video posnetkom.

 

 

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024