Vabilo na informativno srečanje glede na bližajočo se 100-letnico začetka prve svetovne vojne

Danes (23. novembra) smo naslovili pismo na vsa slovenska društva v Nabrežini (SKD Igo Gruden, AŠD Sokol, Godbeno društvo Nabrežina, KD Primavera-Pomlad in Združenje staršev otrok OŠ V. Šček), s katerimi jih vabimo na informativno srečanje v ponedeljek, 10. decembra ob 19.30, na našem sedežu.
Predmet srečanja bo bližajoča se stoletnica prve svetovne vojne, ki je bila za naše takratno domače prebivalstvo, njegovo imetje in teritorij prava tragedija. Ob pomanjkanju vidnih spomenikov je naša dolžnost prizadevati si, da bi zgodovinski spomin ne zamrl. Naša dolžnost je, da izrecno, iz različnih vidikov in z raznimi sredstvi obravnavamo tematike, ki se nanašajo na to dobo polpretekle zgodovine.
Predstavniki JUSa Gemeinde Nabresina smo se v teh mesecih in na to tematiko soočali bodisi z Agrarno skupnostjo, ki je že januarja 2012 predstavila na Pokrajino Trst projekt in prošnjo za prispevke, bodisi z društvom Hermada – Vojaki in civilisti, ki si ravno tako prizadeva za primerno obeležitev obletnice.
Na vseh srečanjih je izpadlo dejstvo, da se moramo, glede na popoldno inertnost in zamudo v predstavitvi projektov s strani Pokrajine Trst (ki želi obeležiti le odbobje od 23.maja 2015 daje!) in Občine Devin-Nabrežina, posamezne vasi same aktivirati. Društva, ki so prisotna v vsaki vasi, bi morala zato po našem skromnem mnenju, združiti moči v dobrobit lastnega kraja.
Odbor Jusa Nabresina Gemeinde je pretehtal več možnih projektov, od postavitve spomenikov ali obeležij in spominskih plošč, do zgibank in brošur.
Glede postavitve novih spomenikov naj Vam predčasno razkrijemo, da je bil v novembru uradno predložen deželnemu Svetu osnutek zakona “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell’inizio del conflitto”, ki bo nato obravnavan v komisijah in, upamo, sprejet pred spomadanskimi volitvami. Osnutek zakona pa vsebuje omejevalne posege, to se pravi NE predvideva postavitve NOVIH spomenikov in obeležij, le ovrednotenje že obstoječih.
Naša izbira je zato padla na zbiranje materiala in pripravo priložnostne publikacije/seznama o Nabrežincih, ki so bili civilno ali vojaško vpleteni v dogajanja med leti 1914 in 1918. V ta namen nas zanima, ali so bili naši starši, nonoti ali bišnonoti na fronti ali pa v prisilnem begunstvu. Zbirati bomo začeli morebitni dopise, slike, sporočila.
Delo je zahtevno, saj imamo kljub bogati zgodovini zelo malo dokumentov iz tega obdobja. V vojni vihri so poleg hiš in hlevov goreli še kulturni objekti in z njimi skoraj vsi materialni dokazi vred. Naslanjati se moramo zato na nepopolne in včasih površne cerkvene arhive ter na posamezne Nabrežince, ki po svojih domovih ali v svojem spominu hranijo utrinke o tistih časih.
Smatramo, da bi lahko naš predlog bil deležen primerne podpore s strani slovenskih vaških društev in da je zato srečanje in razgovor vseh predstavnikov le-teh koristno in spodbudno.
O srečanju in izidih bomo še poročali.

A quando le risposte dal Comune?Kdaj odgovori s strani Občine?

E’ dal’edizione odierna del Primorski dnevnik (23 novembre) che apprendiamo la notizia che mercoledì prossimo, durante la Giunta comunale, si deciderà e “nominerà i membri del gruppo di lavoro per affrontare con le questioni della proprietà delle Comunelle. Secondo la proposta del vice sindaco tale gruppo dovrebbe essere composto da rappresentanti dei vari gruppi consiliari e da un rappresentante per ogni Comunella, oltre dal rappresentante della Agrarna skupnost. ”
Il consiglio direttivo della Comunella di Aurisina si aspetta, da questo gruppo di lavoro, alcune risposta alle nostre lettere, inviate all’Amministrazione comunale, e a tutt’oggi senza riscontro.
L’ultima lettera è stata presentata il 7 novembre e in essa si sollevareva preoccupazioni e dubbi sul progetto di riqualificazione della piazza di Aurisina, e si chiedeva, anche sulla base di un accordo firmato tra il Comune e la Comunella, copia dei seguenti documenti:
1. delibera sulla riqualificazione della piazza
2. progetto preliminare della riqualificazione della stessa
3. la documentazione inerente la ricezione da parte di vari uffici amministrativi a livello regionale e nazionale ( e quali?) del contratto n. 3873 dd. 03/05/12 (la cd. Convenzione tra la Comunella e il Comune)
Iz Primorskega dnevnika z dne 23. novembra smo izvedeli, da bodo na zasednaju občinskega Odbora prihodnjo sredo odločali in “imenovali delovno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanji jusarskega premoženja. Po predlogu podžupana naj bi jo sestavljali predstavniki posameznih svetniških skupin v občinskem svetu ter po en predstavnik vseh jusarskih organizacij ter predstavnik Agrarne skupnosti.”
V jusarskem odboru si pričakujemo, da bomo ob tem dobili odgovor na naša pisma, ki jih pošiljamo nabrežinski občinski administraciji, a žal brezuspešno.
Zadnje pismo je bilo posano 7. novembra, in v njem smo izražali zaskrbljenost in dvome glede na preureditev nabrežinskega Placa, ter zahtevali, tudi tudi na podlagi podpisanega dogovora med JUS-om in Občino kopijo naslednjih dokumentov:
1. sklepa o preureditvi nabrežinska trga
2. preliminarnega načrta nabrežinskega trga
3 sprejemnega pisma/ali pisem , ki so bila poslana raznim uradom (in katerim) za pogodbo št. 3873 z dne 3.5.2012 (konvencija med JUS-om in Občino Devin Nabrežina)

Incontro delle Comunelle col avv. ŠkerkSestanek Jusarjev s odv. Škerkom

Alcuni rappresentanti della Comunella di Aurisina e delle altre nove comunelle presenti sul territorio comunale si sono incontrate, martedì 13 novembre, a San Pelagio  su invito dell’avv. Jože Škerk, rappresentante del Centro d’Arte e Cultura Škerk. L’argomento trattato erano gli avvenimenti legati all’imminente centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale. L’avv. Škerk ha proposto di erigere nei paesi monumenti o affiggere tabelle e targhe, in ricordo dei militari e dei civili di allora, e di svolgere un censimento della popolazione sul fronte o in esilio coatto.

I rappresentanti delle Comunelle si sono riservati di decidere dopo aver sentito i rispettivi consigli direttivi. L’incontro successivo è stato fissato per lunedì 3 dicembre, quando si prenderà decisioni in merito.

V torek 13. novembra so se predstavniki nabrežinskega jusa odzvali, skupaj  s predstavniki ostalih devetih občinskih jusov, na povabilo odv. Jožeta Škerka, predstavnika Umetniskipkega In Kulturnega Centera Škerk. Srečali so se v stari šoli v Šempolaju, kjer je tekla beseda o pobudah ob bližajoči se 100-letnici začetka prve svetovne vojne. Odv. Škerk je predstavil svoje  pobude, namreč postavitev spominskih tabel, obeležij ali spomenikov po vaseh ter popis vojaškega in civilnega prebivalstva, ki se je udeležilo bojev ali odšlo v prisilno begunstvo.

Predstavniki Jusov so odločili, da se bodo izrekli šele, ko se bodo sestali s posameznimi odbori. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 3. decembra, ko se bo odločalo o nadaljnih korakih.

Incontro col Comune per definire il programma delle attività NatalizieSrečanje s Občinsko upravo za določitev programa božicnih prireditev

I rappresentanti della Comunella hanno partecipato, assieme a quelli delle associazioni culturali e sportive che operano sul territorio comunale e ad altri  portatori di interesse, alla riunione che si e’ tenuta lunedì 12 novembre presso la Casa della Pietra di Aurisina (anche Casa natale di Igo Gruden) per la definizione del programma di manifestazioni natalizie Natale con noi 2012.

La Comunella e’ ogni anno presente in piazza con una sua casetta, in occasione dell’inaugurazione degli eventi natalizi ad Aurisina.

Jusarji so se, skupaj s predstavniki vseh kulturnih in športnih društev, ki delujejo na območju občine, ter skupaj z zainteresiranimi subjekti, udelezili sestanka, ki ga je sklicala Občinska uprava v ponedeljek, 12. novembra v Grudnovi rojstni hiši v Nabrežini, za natančnejšo določitev programa božičnih prireditev Božič z nami 2012.
Jus je vsako leto s stojnico prisoten na placu, ob priliki otvoritve bozicnih praznikov v vasi.

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024