Poročilo občnega zbora 2013

jus_obcnizbor2013

V natrpani Radovičevi sobi v prostorih SKD Igo Gruden je Jus “Nabresina Gemeinde” v petek, 7. junija, priredil redni občni zbor. Po uvodnem pozdravu prisotnih, med katerimi smo pogrešali člana in gosta- župana Vladimirja Kukanjo, je predsednik Walter Pertot uvedel dnevni red.
“Za nami je pomembno leto, saj smo začeli izvajati Konvencijo, ki smo jo maja lani podpisali z občinsko upravo. Čeprav z nekajmesečno zamudo, se je decembra sestalo delovno omizje. Potrebno je tesno sodelovanje, bodisi zaradi morebitnih skupnih projektov kot dostopa do javnih prispevkov”, je poudaril Pertot in dodal, da se je komisija do sedaj sestala štirikrat ter opravila tehnični pregled jusarskih objektov, ki so v zelo kritičnem stanju. Poleg jusarskega placa so potrebni prenove še zid in stavba starega farovža, bivše kopališče, bivši maceu, sedež Godbe in vrsta stavb v Nabrežini Postaja in Kamnolomi. Za vse te posege je nujno potrebno nakazanje prispevkov s strani Občine, ki pa zamuja, bodisi zaradi poznega odobravanja proračuna, kot zaradi novega zakona Spending review.
Skupaj z Občino je Jus pripravil projekt za čiščenje in ureditev poljske poti, ki pelje iz starega vaškega jedra do vojaškega pokopališča. Istočasno pa so čez celo zimo potekale čistilne akcije suhljadi in drvi za Vodico. V tem smislu se je odbor odločil, da dovolilnice za sečnjo drvi podeljuje le članom in istočasno predhodno objavi plan površin, kjer se bo sečnja odvijala. Področno pobiranje suhljadi se bo nadaljevalo tudi v novi sezoni.
V minuli sezoni je Jus priredil več srečanj na teritoriju, in sicer –zgodovinsko- prvi skupni sestanek vseh vaških društev, javno srečanje glede prenove nabrežinskega placa ter predvolilno omizje slovenskih deželnih kandidatov na temo “Skupna lastnina in bodočnost jusov in srenj v naši pokrajini”. V programu je sedaj izvedba praznika vaškega zavetnika sv. Roka ter tradicionalenga srečanja, ki se odvija na Martinčevi domačiji v Stari vasi.
O vseh pobudah in aktivnostih bo govora na spletni strani jus.nabresina.it, prav tako pa na novem sedežu na Placu št. 103 (nad Knjigarno Terčon), kjer bodo jusarski odborniki tedensko na razpolago vaščanom in članom za pogovor, soočanja in svetovanja.
Izčrpnemu predsenikovemu poročilu je sledilo poročilo Nadzornega Odbora in predstavitev obračuna za leto 2012. Vsi trije akti so bili soglasno odobreni, ravno tako kot sprejem novih članov v Upravni Svet in v jusarsko organizacijo.
Pred razpravo so s krajšnim pozdravom posegli gostje, občinski odbornik Andrej Cunja, občinski svetnik Edvin Forčič, novi deželni svetnik Stefano Ukmar in predsednik Agrarne Skupnosti Vremec. Sledila je razprava, med katero je spregovoril tajnik Damian Pertot ter nakazal nekatere nerešene točke v jusarskem upravljanju in težave v odnosu Jus-Občina, upajoč v čimprejsne rešenje oz. konstruktivno sodelovanje ter v čim številčnejso pomoč s strani članov Jusa.
Predsednik je na koncu povzel nekaj ključnih točk razprave, med katerimi izstopa dejstvo, da bo v bodočnosti Jus kril vlogo podaljšane roke občinske uprave, zlasti glede na težave in omejitve s katerimi se le ta sooča.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBELA ORDINARIA DEI SOCIOBVESTILO O SKLICU REDNEGA OBČNEGA ZBORA

GENTILE SOCIA, EGREGIO SOCIO

Abbiamo il piacere di invitarvi all’assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione, che si terrà venerdì 7 giugno 2013 alle ore 20 nella sala dell’Associazione Culturale Igo Gruden – Aurisina, 89.

Ordine del giorno:

 

1) Inizio dell’assemblea ed elezione degli organi direttivi:

a) Segretario

b) Commissione elettiva

2) Relazione del presidente sull’attività del Jus

3) Presentazione del bilancio per l’anno 2012

4) Relazione del Consiglio di Sorveglianza

5) Saluto degli ospiti

6) Accoglienza dei nuovi soci del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sorveglianza

7) Accoglienza nuovi soci

8) Cancellazione soci

9) Dibattito e approvazione della relazione del presidente e approvazione bilancio per l’anno 2012

10) Varie ed eventuali

 

DOPO L’ASSEMBLEA SEGUIRA’  BUFFET.

 

JUS NABRESINA GEMEINDE

Il Presidente

WALTER PERTOT

 

In quest’occasione preghiamo i soci di corrispondere la quota associativa per l’anno 2013 di 25,00 euro, ovvero l’importo che è stato accolto all’unanimità durante l’assemblea ordiaria del 29 aprile 2011.

La quota associativa può essere pagata anche con versamento bancario presso le filiali del Credito Cooperativo del Carso ad Aurisina o Sistiana o con bonifico sul IBAN T 73 Q 08928 36460 010000028115. 

 

 

 

CENJENA ČLANICA, CENJENI ČLAN

 

Vljudno Vas  vabimo, da se udeležite rednega občnega zbora v drugem sklicanju, ki bo v petek,  7. junija 2013,  ob 20.00 uri v dvorani SKD Igo Gruden – Nabrežina, 89.

 

Dnevni red:

 

1)   Otvoritev rednega občnega zbora in izvolitev organov:  

a)   Tajnika

b)   volilne komisije

2)   Predsedniško poročilo o delovanju Jusa

3)   Predstavitev  obračuna za leto 2012

4)   Poročilo Nadzornega odbora

5)   Pozdrav gostov

6)   Sprejem novih članov Upravnega Sveta in Nadzornega odbora;

7)   Sprejem novih članov

8)   Odpis članov

9)   Razprava in odobritev predsedniškega poročila in odobritev obračuna za leto 2012

10) Razno

 

PO OBČNEM ZBORU SLEDI DRUŽABNOST.

 

JUS NABREŽINA

Predsednik

WALTER PERTOT

 

 

Ob tej priložnosti naprošamo člane, da poravnajo članarino za leto 2013, ki znaša 25,00 evrov, kot soglasno sprejeto na rednem občnem zboru dne 29. aprila 2011.

Članarino lahko poravnate tudi na  Zadružni Kraški Banki-ZKB v Nabrežini ali Sesljanu : IBAN : IT 73 Q 08928 36460 010000028115. 

Tutti i diritti riservati a Jus Nabresina Gemeinde © 2024